dimarts, 21 de desembre de 2010

Consumpedia: web per al consum conscient

Hem conegut la CONSUMPEDIA i, tot i que està lluny de les nostres intencions voler alliçonar ningú i també és cert que s’allunya dels objectius del blog, ens ha semblat que pot ser una bona web per fer-hi una ullada en aquestes dates, tradicionalment propenses als excessos.

ConsumpediaMed és un projecte finançat pel CAR/PN (Centre d'Activitat Regional per a la Producció Neta) i realitzat en col·laboració amb el CRIC (Centre de Recerca i Informació en Consum). Segons diuen a la web: “Consumpedia és un espai de consulta gratuït i no comercial. Un fitxer de productes, en permanent desenvolupament, amb informació independent, rigorosa i pràctica (extreta principalment de la revista Opcions). És un lloc pel qual podem passar per prendre decisions de consum més conscients. És una eina per apropiar-nos del nostre dia a dia i evitar que els nostres consums segueixin canviant les nostres vides, barris, pobles, món... Un descans al consumisme, una invitació a gaudir i transformar.”

Hi podeu trobar informació sobre tot un ventall de productes (ordinadors, mobles, iogurts, bombetes, etc). Des de què són als tipus que hi ha i com millorar-ne l’ús o reduir-ne el consum. Hi ha consells molt pràctics. Per exemple, en el cas dels iogurts fins i tot hi ha la recepta per fer-ne de casolans.

En el cas de les bombetes, es donen recomanacions per potenciar les fonts renovables d’energia (per bé que molt per sobre, tot sigui dit).

Enllaç amb la web: http://consumpedia.org/

I amb la revista Opcions (editada pel CRIC): http://opcions.org/

Foto del mercat de Nadal a Dresde de Ricardfabi (a wikimedia commons)

dimecres, 15 de desembre de 2010

Avançament editorial: Les aplicacions de la ciència a la nostra vida quotidianaUs oferim el text d'un dels apartats de l'obra "Les aplicacions de la ciència a la nostra vida quotidiana" com a avançament, ja que l'obra sortirà a la venda en breu. Així us podeu fer una idea de com es tracten els temes.Ara bé, no oblideu, que és un obra que compta amb suport DVD, així que cada tema, va acompanyat d'arxius multimèdia, que el fan més entenedor i dinàmic.Com sempre, restem a la vostra disposició, si voleu més informació, a tibidabo@tibidaboedicions.cat, a la web www.tibidaboedicions.cat i al tel. 93 212 69 49.
19. Funció dels microorganismes en la depuració d'aigües residualsTota activitat humana produeix una gran quantitat de residus orgànics i inorgànics no utilitzables, que en ser abocats a un riu donen lloc a desequilibris entre les diferents poblacions de l'ecosistema. Per evitar-lo, es realitza un tractament dels abocaments que asseguri una aportació de matèria orgànica i nutrients, equilibrat amb la capacitat autodepuradora del medi. Per la tractament sol utilitzar-se la capacitat de consumir la matèria orgànica que tenen els microorganismes.Una part dels residus que produïm és vehiculada amb aigua i constitueix les "aigües residuals", de composició molt variable. Depenent de l'origen, s'estableixen tres categories:


97


a) urbanes, originades per l'activitat quotidiana de l'home.


b) industrials, obtingudes com a conseqüència de l'activitat industrial essent característica, en molts casos, la presència de material no biodegradable o tòxic


i


c) agrícoles, que són les procedents de l'activitat agropecuària, amb una composició similar a les aigües domèstiques, predominant components inorgànics, que procedeixen dels sistemes d'adobament, excretes animals i humanes.Aquestes tres categories poden associar-se donant lloc a aigües residuals mixtes. La depuració de les aigües residuals es basa en els processos naturals que tenen lloc quan es realitza un abocament al medi, optimitzant-los. Un cop eliminat el 60% de la contaminació mitjançant processos físico-químics, el 40% restant és eliminat mitjançant tractament biològic, utilitzant microorganismes que eliminen matèria orgànica i inorgànica en forma suspesa, col·loïdal o dissolta, obtenint-se efluents amb uns valors sòlids en suspensió, i de contaminació, menors de 20 mgL-1.Es distingeixen dos grans tipus de processos biològics:a) Aerobis, on l'eliminació dels residus és realitzada per respiració dels substrats


presents a l'aigua, ib) Anaerobis, on la matèria orgànica és fermentada.


98


Les aplicacions de la ciència a la


Els processos aerobis poden ser de dos tipus:a) Processos mitjançant fangs actius, on els microorganismes es troben dispersos a l'aigua residual, permetent un atac homogeni de la matèria orgànica present a la mateixa, i


b) Processos mitjançant pel·lícula fixada, on els microorganismes estan adherits a un suport sòlid, de diferents naturalesa, sobre el qual discorre l'aigua.En els processos per fangs actius, que constitueixen el mètode de depuració més usat, l'aigua residual entra en uns tancs on es posa en contacte amb una gran massa microbiana (licor barreja) a la qual se subministra aire i es manté en suspensió mitjançant agitació, de forma que l'oxigen dissolt no es torni limitant.La matèria orgànica present s'adsorbeix a la superfície cel·lular i és, a continuació, introduïda a l'interior de la cèl·lula, on és metabolitzada i s'obté l'energia i els precursors necessaris per al seu creixement. Igualment, formen productes de rebuig que eliminen, i són utilitzats com a nutrient per altres microorganismes, que repeteixen el mateix procés. D'aquesta forma, la matèria orgànica dissolta és transformada en material cel·lular.Els sistemes de fangs actius es caracteritzen perquè els microorganismes (bacteris, fongs, protozous) i alguns metazous s'associen sobre la matèria orgànica particulada, present a l'aigua residual, constituint estructures macroscòpiques anomenades flòculs biològics. La seva formació es afavorida per materials mucosos, alliberats pels bacteris (Pseudomonas, Achromobobacter, Flavobacterium, Alcaligenes, Arthrobacter, Zoogloea,Nitrosomonas i Nitrobacter, entre d'altres), així com per la formació d'una xarxa de bacteris filamentosos (Beggiatoa, Bacillus, Nocardia, Nostocoida, Haliscomenobacter,Sphaerotilus, i Thiothrix) que serveix com esquelet; igualment s'associen partícules orgàniques i inorgàniques transportades per l'aigua residual.Els microorganismes que formen el flòcul constitueixen només d'un 5 a un 20% de la massa dels mateixos; això posa de manifest que el seu principal paper és aglutinar la matèria orgànica en estructures fàcilment decantables, alhora que la consumeixen.S'estableix una cadena tròfica on els bacteris, juntament amb alguns protozous saprobis, constitueixen el primer esglaó, sobre el qual se situen dos esglaons més. Cada esglaó es nodreix de l'anterior, aconseguint la mineralització de la matèria orgànica. Els bacteris lliures, i aquelles que es troben més laxament unides al flòcul, són eliminades per protozous holozoics i rotífers, quedant únicament les que s'hi troben més fortament unides. Els fongs són poc significatius en el procés de depuració, llevat en condicions especials com aigua amb alts nivells de sucres, o de productes orgànics recalcitrants. La competència entre diferents microorganismes, pels substrats presents a l'aigua residual, es tradueix en el desenvolupament d'aquells que estan més ben adaptats als mateixos, en les condicions mantingudes (pH, Tª, concentració de nutrients, oxigen dissolt, etc.). Per tant, quant més diversa sigui la composició de l'aigua residual, més gran serà la diversitat de microorganismes.L'efluent dels tancs d'airejament és dut a decantadors on, per estar a un règim estacionari, els microorganismes formats són eliminats per decantació. Els processos de depuració amb pel·lícula fixada són usats en influents amb una càrrega baixa. 00


Les aplicacions de


El sistema és semblant al dels fangs actius, és a dir, l'eliminació de la matèria orgànica es fa per oxidació microbiana, si l'airejament no és forçat. Per aconseguir que els microorganismes tinguin una tensió d'oxigen adequada, s'augmenta la superfície d'actuació, amb la qual cosa s'aconsegueix una millor difusió. Els sistemes per augmentar la superfície són heterogenis i proporcionen els diferents processos. Tots tenen en comú el fet que els microorganismes implicats es troben fixats sobre un suport sòlid, constituint una biopel·lícula. L'aigua a depurar circula sobre el suport, quan aquest és estàtic o bé és el suport que es mou al si de l'aigua. La matèria orgànica i l'oxigen difonen a la pel·lícula i són usats pels microorganismes per al seu creixement, establint-se una zonació amb diferents microorganismes i funcions.La zona aeròbia és la més activa al procés de depuració i constitueix només una petita capa superficial; els gruixos de biopel·lícula poden oscil·lar entre 1-2 mm, mentre que la part activa (100-200 μm) correspon al 10%. Els microorganismes, en contacte amb el suport, perden la seva capacitat d'unió al mateix, per la qual cosa el pas de l'aigua sobre la biopel·lícula provoca que es desprengui deixant restes, que tornen a regenerar-se per creixement. La pel·lícula eliminada ha de ser retirada posteriorment en un clarificador. La depuració d'aigües residuals mitjançant processos anaerobis, es realitza mitjançant el procés de biometanització, que és el resultat de l'activitat de tres poblacions bacterianes, que actuen de forma seqüencial, i que a partir de matèria orgànica van degradant-la fins a metà, CO2 i aigua. Igualment, sol ser el mecanisme d'estabilització dels fangs eliminats mitjançant processos aerobis.


dimarts, 14 de desembre de 2010

TED TALK: l'enginyer i emprenedor Bill Gross parla de com trobar noves fonts d'energiaBill Gross ha estat emprenedor des dels quinze anys, quan va fundar una companyia d’energia solar. Més tard, ha fundat altres companyies i actualment és el President i Director General d’Idealab (http://www.idealab.com/), una incubadora de noves idees d’on va sorgir, entre altres, la companyia Picasa.


En aquesta conferència, Gross parla de les seves experiències com a inventor des dels seus inicis. També parla d’un innovador sistema de cèl·lules solars i de qüestions que encara estan per resoldre.

En aquest enllaç podeu veure el vídeo i, si ho voleu, el podeu seleccionar amb subtítols en castellà o altres idiomes: http://www.ted.com/talks/lang/eng/bill_gross_on_new_energy.html

(Per cert, encara no està subtitulat al català però – si algú s’anima – pot fer-ho sol·licitant a TED col·laborar amb ells com a traductor/a de forma altruista)


La foto és de PiccoloNamek a wikimedia commons i representa un arc d'energia al voltant de l'electrode central d'una làmpara de plasma.

dijous, 9 de desembre de 2010

TMB i els dispositius anticontaminació als autobusos de Barcelona

Unes setmanes enrere, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va informar que: “està incorporant filtres d’alt rendiment per reduir les emissions d’òxids de nitrogen i partícules de 522 autobusos propulsats amb motor dièsel. Aquesta mesura –que s’ha presentat avui (10.11.10) en una jornada a l’Institut Botànic de Barcelona–, juntament amb l’adquisició de més autobusos de gas natural comprimit i híbrids, convertirà a curt termini la flota de transport de superfície de TMB en la més neta d’Europa.”

La compra d’autobusos híbrids s’emmarca en el projecte Retrofit, al que la TMB ja feia referència en la seva memòria de 2009: “TMB impulsa junt amb d’altres empreses un projecte per a la conversió en híbrids d’una part dels autobusos de la flota actual amb dièsel, mitjançant la incorporació d’un motor elèctric sincronitzat.” En aquesta memòria, s’informava també del projecte CUTE, per desenvolupar flotes d’autobusos que funcionarien amb piles d’hidrogen: “el Projecte HyFleet CUTE de la Unió Europea, que durant set anys ha fet el seguiment i demostració de la viabilitat de fer funcionar autobusos propulsats amb motor d’hidrogen a 13 ciutats d’arreu del món. TMB hi va participar del 2003 al 2007 amb la demostració de tres autobusos accionats per pila de combustible a hidrogen. Paral·lelament, TMB també participa a l’Aliança de Ciutats pels autobusos d’hidrogen. En el marc d’aquest grup, s’han revisat els nous projectes d’autobusos d’hidrogen que estan arribant actualment al mercat, i es farà el seguiment de la seva utilització a les ciutats pioneres (Londres, Hamburg i Vancouver).

A més, TMB disposava el 2009 de “147 m2 de plaques fotovoltaiques i 148 m2 de plaques solars” instal·lades en edificis i parades d’autobús.

És a dir, un conjunt de mesures, algunes en el camp de les energies renovables i altres en el de l’aprofitament de les energies fòssils, que esperem donin fruit, en especial si tenim en compte que s’estima que el transport (públic i privat) és la principal font d’emissió de gasos a les ciutats, per davant de les activitats industrials.

Podeu consultar més informació a la web: http://www.tmb.cat/ca_ES/siterelated/noticies/noticia.jsp?id=999&idioma=C

Foto d’un autobús vintage de Borkum (Alemanya) feta per Peter Hudec (a wikimedia commons)

dimarts, 30 de novembre de 2010

Reducció de les emissions de carboni: Comissió Europea - Energy 2020 i la UN Climate Change Conference a Cancun

Aquest novembre, la Comissió Europea ha presentat el seu document Europa 2020, que inclou “Energia 2020: una estratègia per a una energia competitiva, sostenible i segura”.

Com podreu llegir a la web de la Comissió Europea:

“La estrategia de Europa 2020 presenta una visión de la economía social de mercado de Europa en la próxima década y se basa en tres áreas prioritarias interrelacionadas que se refuerzan mutuamente:

· crecimiento inteligente, desarrollando una economía basada en el conocimiento y la innovación;

· crecimiento sostenible, fomentando de una economía de bajo nivel de carbono, eficiente en términos de recursos y competitiva;

· crecimiento integrador, estimulando una economía con un alto nivel de empleo que fomente la cohesión social y territorial. “

Pel que fa a la qüestió energètica, la Comissió indica que són imprescindibles canvis estructurals que garanteixin el subministrament d’energia i, a l’hora, reduir les emissions i incrementar l’eficiència.

Totes elles – com veieu - són qüestions polítiques d’enorme abast per al futur d’Europa.

Enllaç a la web de la Comissió Europea (en castellà): http://ec.europa.eu/spain/novedades/asuntos_institucionales/ue2020_estrategia-economica-eu_es.htm

Enllaç al pdf Energy 2020 (en anglès): http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/doc/com%282010%290639.pdf

D’altra banda, es celebra a Cancún del 29 de novembre al 10 de desembre la United Nations Climate Change Conference. En aquesta conferència també s’apunta a la necessitat urgent de reduir les emissions i s’espera assolir acords per tal que aquest objectiu sigui una realitat els propers anys, amb una economia més “verda”.

Web oficial (que inclou una calculadora d’emissions): http://www.cop16.mx/es/

I una web independent, per si voleu contrastar dades: http://www.cumbrescambioclimatico.org/

Foto: Autor S.Solberg J. (a wikimedia commons)

dimarts, 23 de novembre de 2010

Vídeo sobre Energia geotèrmicaEn aquest enllaç, podeu veure el vídeo sobre Energia geotèrmica que forma part de l’obra “L’energia del futur i les seves aplicacions” (http://www.tibidaboedicions.cat/node/39)


VÍDEO: http://www.tibidaboediciones.com/videos/energia/05cat.swf

La imatge pertany a Energies renovables - baticer.

divendres, 19 de novembre de 2010

LES APLICACIONS DE LA CIÈNCIA EN LA VIDA QUOTIDIANA: a la venda ben aviat!

Bon dia,

Només avançar-vos que ben aviat posarem a la venda en català i castellà l’obra LES APLICACIONS DE LA CIÈNCIA A LA NOSTRA VIDA QUOTIDIANA que constarà d’un llibre i tres DVDs.

“Les aplicacions de la ciència a la nostra vida quotidiana” serà una obra de divulgació de la ciència que vol oferir al públic no especialitzat explicacions sobre les aportacions i canvis científics que estan tenint lloc en els camps de l’ecologia, la biologia, la medicina, la informàtica o la mecànica.

Us continuarem informant però, si en voleu saber més, només cal que ens feu arribar un correu electrònic.

Fins ben aviat!

dimarts, 16 de novembre de 2010

Custòdia del territori i Sostenibilitat

Ens ha agradat el portal web: Viulaterra.cat (http://www.viulaterra.cat/) que, segons diu s’adreça “a persones que, com tu, esteu interessades en conservar la natura i els paisatges del nostre país. Hi ha moltes maneres per assolir aquest repte, però des d’aquest portal apostem per un instrument diferent que requereix la implicació de la ciutadania i que segur us engrescarà: la custòdia del territori.

Si estimeu la natura, us recomanem que hi feu una ullada.

També us recomanem que feu una ullada la nostra obra SOSTENIBILITAT (http://www.tibidaboedicions.cat/node/30) que és d'una obra pràctica adreçada al suport de l'ensenyament en Primària i Secundària on s'ofereixen consells i activitats per fer amb l'objectiu de contribuir positivament a la conservació i millora del nostre entorn. L’obra inclou una part dedicada als RECURSOS ENERGÈTICS on parlem d'energies no renovables (el petroli i el gas natural), que són el resultat de l'acumulació de plàncton (organismes microscòpics marins) al fons marí, i d'energies renovables (l'energia solar, l'energia eòlica, l'energia geotèrmica, l'energia hidràulica i la biomassa). També tractem l'ús sostenible dels recursos energètics i com podem estalviar energia a casa.

La foto és un exemple de contaminació lumínica i forma part de les que il·lustren l’obra Sostenibilitat.

dimarts, 9 de novembre de 2010

Diccionari de les ciències ambientals en líneaL’Institut d’Estudis Catalans manté en línea el Diccionari de les ciències ambientals (DCA) que us ajudarà si treballeu en català en l’àmbit de les energies renovables. Segons diuen a la seva web: El DCA és un diccionari especialitzat que conté aquelles entrades que són pròpies del llenguatge que caracteritza les ciències ambientals i que té com a objectiu oferir un repertori català, normalitzat i actual, dels termes vigents d'una disciplina que està en evolució constant, i que no només afecta la comunitat científica d'experts, sinó també la societat en general, omplint, així, un buit en la lexicografia especialitzada en català, que fins ara només disposava de diccionaris sectorials d'algun àmbit concret (com ara el sanejament o la gestió ambiental).”

A tall d’exemple, si busquem un terme com ara “cèl·lula solar” trobem:


cèl·lula solar

f.BIOLOGIA

Dispositiu fotoelèctric que converteix la radiació solar en energia elèctrica.

en solar cell
fr cellule solaire
es célula solar


Enllaç: http://cit.iec.cat/dca/default.asp?opcio=0


Foto: autor Lin Kristensen (a wikimedia commons)

dimarts, 2 de novembre de 2010

Les piles de combustible

En aquest vídeo, parlem de les piles de combustible. Es van inventar el segle XIX però no es van fer servir fins a mitjans del segle XX, en els viatges espacials, i és a partir dels 90 quan es va investigar més aquesta tecnologia.

A les piles de combustible, es transforma l’energia química d’una combustió en energia elèctrica. En general, es combina hidrogen i oxigen per formar aigua. Les piles de combustible generalment es classifiquen pel tipus d’electròlit utilitzat.

Tenen eficiències del 40% i es poden fer servir en sistemes i plantes de producció d’energia elèctrica, en dispositius electrònics, etc. però destaquen en el sector dels transports. Alguns autobusos de grans ciutat ja funcionen amb aquesta tecnologia.

dimecres, 27 d’octubre de 2010

CONTINGUTS WEB SUBSCRIPTORS


dimarts, 26 d’octubre de 2010

Les energies renovables en la construcció: el cas de COMPACT HABIT


Potser heu sentit parlar de l’empresa Compact Habit (http://www.compacthabit.com/index_cat.asp), que té la seva seu a Cardona. Ha merescut diversos guardons i reconeixements pel seu sistema d’edificació modular integral que permet construir amb molta rapidesa i estalvi – sense perdre la qualitat i el disseny - treballant amb mòduls de formigó. Al seu projecte de Banyoles van construir un edifici de 30 habitatges de protecció oficial, amb el suport de l’Institut Català del Sòl –INCASOL- que s’adreçaven a joves i es lloguen per 200€ al mes.

Doncs bé, aquest projecte ha passat a formar part del programa europeu GREENBUILDING, que vol recolzar la millora de l’eficiència energètica en edificis no residencials mitjançant mesures d’estalvi d’energia i/o d’aplicació de les energies renovables.

La participació a Greenbuilding implica una auditoria energètica i un pla d’actuació amb les mesures que s’aplicaran i l’estalvi que comportaran que ha d’aprovar la Comissió Europea i l’organisme nacional encarregat de gestionar el programa (en el cas d’Espanya, la Universitat Rovira i Virgili).

Si voleu més informació sobre el programa Greenbuilding, podeu consultar: http://www.eu-greenbuilding.org/


Foto: autor Lemiot (són uns habitatges ecologics d'Holanda) a Wikimedia Comons

dimarts, 19 d’octubre de 2010

WWF: Informe planeta vivo 2010WWF ha publicat el seu INFORME PLANETA VIVO 2010 on alerta de la pèrdua de biodiversitat i d’ecosistemes del planeta.


Després d’analitzar-ne les causes, proposa dues mesures principals: 1ª reduir el consum de carn i 2ª (i aquesta és la que ens interessa més al nostre blog) utilitzar més energies renovables.


A més, també es parla d’un tema que vam tocar un temps enrere: l’empremta ecològica (o ECOLOGICAL FOOTPRINT). Podeu tafanejar en quina posició es troben els diferents països del món d’acord amb aquest índex.


En aquest enllaç trobareu el resum i l’informe complet, a més d’altres enllaços força interessants:


http://www.wwf.es/noticias/informes_y_publicaciones/informe_planeta_vivo_2010/

divendres, 15 d’octubre de 2010

Conversa pública multimèdia al Cosmocaixa sobre ENERGIA FÒSSIL (22 d'octubre de 2010)

Segons informen serà una experiència multimèdia i es tractarà d’un: “debat informatiu sobre els possibles escenaris futurs a l'entorn de l’energia, partint d’una conversa presencial però també a través d’Internet i amb el suport de plataformes multimèdia (videoblogging), ràdio i televisió. Hi podeu començar a participar des de ww.ourenergyfutures.org/haveyoursay. El plantejament és que les crisis mundials d’energia no poden ser resoltes només per la tecnologia. És per aquest motiu que els organitzadors d’aquest acte creuen que la creació d’una interfície eficaç de debat entre la ciència i la societat és un pas essencial per afrontar el problema. Els possibles futurs de l’energia són molt incerts, però sens dubte molt importants.”

Serà el 22 d’octubre per la tarda i és una activitat gratuïta. Si us voleu apuntar, entreu a "Reserves on-line d’activitats", a la pàgina de l’obra social de La Caixa. No us espanteu, sembla que calgui fer un pagament però és gratuït.

Aquest és el link amb la informació http://obrasocial.lacaixa.es/apl/actividades/activitats.actividad_ca.html?idActividad=41917

Nosaltres ens hi hem apuntat amb la intenció de seguir-ho via web, ja us explicarem què ens ha semblat.

dimecres, 13 d’octubre de 2010

Què són els biocarburants? Bioetanol i biodièsel.

Es presenta el biocarburant com a resultat de la producció d’energia per part dels éssers vius i/o dels derivats obtinguts a partir d’éssers vius. S’explica, per tant, el concepte de biocarburant i el seu origen biològic. També s’expliquen les diferències d’obtenció i ús entre bioetanol i biodièsel que són, amb força diferència, els biocarburants més utilitzats.

dimecres, 6 d’octubre de 2010

Inaugurat el parc eòlic marítim més gran del mónA 11 kilòmetres de les costes de Kent a Gran Bretanya, a Thanet, s’ha inaugurat el parc eòlic marítim més gran del món. El parc ocupa una àrea de 35 km quadrats i compta amb 100 aerogeneradors. La seva energia podrà subministrar electricitat a unes 200.000 llars quan estigui en ple rendiment.


Amb aquesta inauguració, Gran Bretanya està una mica més a prop d’aconseguir l’objectiu de què el 2020 el 15% de l’energia provingui de fonts d’energia renovable.dilluns, 4 d’octubre de 2010

ECOPOBLE A L'EMPORDÀPossiblement haureu vist la noticia a la premsa d’avui (4 d’octubre de 2010, El Periódico): un poble de l’Empordà aspira a convertir-se en un ecopoble. Què vol dir? Diuen que, ja que s’oposen a iniciatives com la MAT, creuen que han d’oferir alternatives per disposar d’energia. Aquestes passen per actuacions a diferents nivells, des de l’estalvi energètic a la reutilització i, també, l’ús d’energies renovables.A més de les informacions a la premsa, podeu consultar el projecte a la web del propi ajuntament (ORDIS): http://webspobles.ddgi.cat/sites/ordis/default.aspx

Foto: Autor Chixoy (Wikimedia Commons)

divendres, 1 d’octubre de 2010

Avantatges dels biocombustibles.

En aquesta ocasió, a més d’estudiar-se els estalvis en emissió de gasos d’efecte hivernacle, s’analitzen altres estalvis en el reciclatge de residus durant el procés d’elaboració de biocarburants amb bactèries o fongs.

dimarts, 28 de setembre de 2010

IX Edició El Concurs El Recorregut de l'Energia. OBERT EL TERMINI D'INSCRIPCIONS

A la web de l’Institut Català d’Energia podeu trobar ja les bases i fitxa d’inscripció per al Concurs EL RECORREGUT DE L’ENERGIA que va adreçat a alumnes del cicle superior de Primària i als de Secundària. L’objectiu dels concurs és “contribuir a crear consciència del cicle de l’energia i de la importància de l’estalvi i l’eficiència energètica, així com afavorir l’adquisició d’hàbits i coneixements en matèria del consum d’energia.” i consisteix a presentar un projecte pràctic.

Encara teniu força temps: la fitxa d’inscripció s’ha de presentar com a màxim el 14 de febrer de 2011 i la memòria es presenta al març.

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.71a2158dbba416fdc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=d419375d4df8c110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d419375d4df8c110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

divendres, 24 de setembre de 2010

Problemes dels biocombustibles.

En aquest vídeo s’analitza la incertesa sobre el cost ambiental que pot suposar el cultiu a gran escala dels vegetals més utilitzats en la producció de biocarburants. S’afegeix el problema de la distribució del bioetanol, que no pot transportar-se per oleoductes, sinó que s’ha de transportar amb camions, amb el corresponent impacte ambiental.

dimarts, 21 de setembre de 2010

dilluns, 20 de setembre de 2010

Boeing: Boeing Wins DARPA Vulture II Program

Boeing: Boeing Wins DARPA Vulture II Program

A banda del Solar Impulse, del qual us informavem dies enrera, un altre aspecte de l'aplicació de l'energia solar a l'aviació és el Vulture: un avió que desenvoluparà Boeing per al departament de defensa dels EUA.

De forma similar al Solar Impulse, carregarà bateries amb energia solar durant el dia per poder volar durant la nit. Necessitarà poc o cap carburant addicional, així que serà molt autònom i silenciòs.

Us annexem un enllaç amb la nota de premsa (en anglès) de la companyia.

divendres, 17 de setembre de 2010

Vídeos en anglès

http://www.ted.com/themes/a_greener_future.html

www.ted.com és una web amb una àmplia oferta de conferències de personalitats destacades (entre d’altres el Dr. Craig Venter o Bill Gates) sobre les idees que modifiquen el nostre present i marcaran tendències de futur. Això sí, s’ofereixen només en anglès. En l’enllaç que us annexem, hi ha un recull dels vídeos publicats amb relació amb les energies renovables.

dijous, 16 de setembre de 2010

Els biocombustibles a Espanya

En el vídeo es descriu l’ús que es fa dels biocombustibles a Espanya i quines són les perspectives de producció amb el nombre i tipus de plantes de biocarburants existents, així com el tipus de conversió energètica que fan.

dimecres, 15 de setembre de 2010

Avió solar


El Solar Impulse, l’avió propulsat per energia solar, ha posposat per a més endavant, en una data sense confirmar encara, els vols de proves dintre de Suïssa que tenia previstos per a l’onze de setembre.


Malgrat això, el Solar Impulse ja va fer historia al juliol, quan va esdevenir el primer avió de la historia que va romandre a l’aire durant 26 hores consecutives sense proveir-se de combustible. Aleshores, l’avió es va enlairar a primera hora del matí i va passar 14 hores a l’aire durant les hores de sol, temps suficient per recarregar les bateries per al temps de vol durant la nit.

Com diuen els desenvolupadors del projecte, ara mateix no es plantegen la comercialització del projecte: el que volen es explorar les possibilitats d’aplicar noves energies en el món de l’aviació.

Si voleu més informació sobre aquest engrescador projecte, us recomanem la seva web: www.solarimpulse.com

Foto: Autor NASA a wikimedia commons

dimarts, 14 de setembre de 2010

Web Energies Renovables per a subscriptors

Tibidabo Edicions S.A. us ofereix el Servei Baticer que us permet l’accés per subscripció i de forma online als nostres continguts referents a les Energies Renovables i les seves diferents possibilitats. Part d’aquests continguts us els oferim des d’aquest blog i a facebook però, si voleu disposar de la versió completa, heu de ser subscriptors.

Truqueu-nos o envieu-nos un e-mail i us n’infomarem.

Tel.: 93 212 6949

Correu electrònic: tibidabo@tibidaboedicions.cat

Web: http://www.tibidaboedicions.cat/energia/baticer_cat/

divendres, 10 de setembre de 2010

Cèl·lules solars autoreparables


Segons informa wwww.sciencenews.org, un equip liderat per l’enginyer Michel Strano, del MIT, està desenvolupant una nova tècnica que faria que les cèl·lules solars s’unissin i es reparessin soles, el que faria que aquestes cèl·lules tinguessin una durada indefinida. Aquestes cèl·lules solars s’han fet a partir d’una bactèria que capta la llum a la qual han afegit algunes proteïnes i lípids per donar-li estructura i nanotubs de carboni per conduir l’electricitat. La solució es va introduir en una bossa de les que es fan servir per a la diàlisi amb un element addicional per mantenir-la unida. Un cop es va retirar l’element addicional, es va poder observar que els ingredients ja formaven una unitat capaç de capturar la llum i generar corrent elèctric. Segons comenta Strano, la idea se li va ocórrer mentre llegia sobre la biologia de les plantes i el seus mecanismes d’autoreparació.

Foto: Autor Hernantron (wikimedia)

En podeu llegir més, en anglès, a: http://web.mit.edu/newsoffice/2010/self-healing-solar.html

dijous, 9 de setembre de 2010

Youtube

Bon dia,

Si a youtube cerqueu “tibimedia” podreu veure tot el recull de vídeos que hi tenim penjats.

Confiem que us siguin útils i interessants.

Fins ben aviat!

dimarts, 7 de setembre de 2010

dimecres, 1 de setembre de 2010

dilluns, 30 d’agost de 2010

Saul Griffith's kites tap wind energy | Video on TED.com

This TED Talk has been recommended to you by mail.energies.renovables@gmail.com from TED.com.

Note from sender:
Si el vostre anglès és avançat, podeu veure aquesta interessant xerrada sobre energia eòlica que publica www.ted.com.

http://www.ted.com/talks/saul_griffith_on_kites_as_the_future_of_renewable_energy.html

Com mesurar l'impacte en el medi ambient? Ecological Footprint

Probablement heu sentit parlar de l’ecological footprint (o empremta ecològica) que és una mesura que ens permet calcular quina pressió exerceixen els éssers humans sobre l’ambient. Es defineix com la superfície de terra i aigua que necessita una població humana per produir els recursos que consumeix i per absorbir-ne les deixalles amb la tecnologia existent.

Aquesta mesura ens permet deduir dades com ara que si tot el planeta tingués un nivell de vida com el dels EUA caldrien cinc planetes per mantenir-lo. També ens permet fer-nos preguntes com ara quin és l’impacte de les emissions de gasos sobre el medi o com assolir un desenvolupament sostenible.

Si voleu saber-ne més o esbrinar quina és la vostra empremta ecològica podeu fer el test que trobareu a la web:  www.footprintnetwork.org

 

divendres, 27 d’agost de 2010

Nou tipus de planta d'energia termoelèctrica

Segons informa la premsa japonesa, la companyia Mitsubishi Heavy Industries Ltd. ha fet públics els seus plans per comercialitzar un nou tipus de planta d’energia solar termoelèctrica que farà servir aire comprimit escalfat enlloc de vapor per fer rotar les turbines generadores d’electricitat. Aquesta novetat mundial no requerirà aigua per fer electricitat i el seu cost serà entre un 20 i un 30% més baix que el del sistemes existents perquè serà més senzill, en no caldre aigua. A més, aquesta nova tecnologia permetrà generar electricitat fins i tot en climes desèrtics.

Font: The Yomiuri Shimbun

 

dijous, 5 d’agost de 2010

Energies renovables a la Xina

Segons informa l’UNEP, la Xina està prenent mesures per tal de potenciar una estratègia de creixement sobre la base de les fonts d’energia renovables. A l’Onzè Pla Quinquennal (2006-2010) es van destinar força inversions als sectors verds, amb especial èmfasi en les energies renovables i l’eficiència energètica. El Pla contemplava que enguany el consum energètic per unitat del PIB hauria baixat un 20% respecte de 2005. A més, el govern xinès s’ha compromès a produir el 16% de la seva energia primària a partir de recursos renovables el 2020.

 

 

 

divendres, 30 de juliol de 2010

Cèl·lules solars a nano escala


El Departament d’Energia dels EUA està finançant a una dotzena de laboratoris per tal que investiguin la possibilitat de fer cèl·lules solars però “a nano escala”. Les investigacions volen crear una font d’energia solar que pugui utilitzar-se a qualsevol lloc, com ara, una motxilla, el telèfon mòbil o l’ordinador portàtil o qualsevol altre suport. Això no només faria més utilitzables les cèl·lules solars, sinó que també retallaria significativament la despesa de silicona (o qualsevol altre semiconductor que es faci servir).

Tot i que ara com ara no se’n pot fer el llançament, els investigadors pensen que aquestes innovacions podrien estar al mercat abans de cinc anys.

Vegeu: www.sciencenews.org

dimecres, 28 de juliol de 2010

UNEP: Tendències globals en energia verda 2009


El passat 15 de juliol, el Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (UNEP) feia públic el seu informe sobre les “Tendències globals en energia verda 2009”. En aquest informe, s’indica que, malgrat l’entrebanc de la crisi, les energies renovables han superat les no renovables per segon any consecutiu, de manera que ja representen el 60% de la nova capacitat instal·lada a Europa i més del 50% als EUA. A més, assenyalen com una característica clau del 2009 el creixement de l’energia eòlica a la Xina.

 

Vegeu: http://www.unep.org/

 

dimarts, 27 de juliol de 2010

Endeguem aquest blog amb molta il·lusió com a part del projecte d’adaptació tecnològica de la nostra obra en català d’Energies del futur (BATICER).

Des d’aquí us informarem sobre l’accés a l’aplicació Energies renovables-BATICER completa o en el seu mode “obert”, així com de les novetats que podreu trobar al nostre perfil de facebook i canal de youtube, web i twitter.

També ens volem fer ressò d’aquelles notícies o esdeveniments relacionats amb les energies renovables perquè creiem que tenen una enorme importància per al futur del nostre país, no sols com a font de subministrament energètic, sinó també com a generadores de llocs de treball.  Per tant, en la nostra mesura, volem contribuir a la seva divulgació.

Restem a la vostra disposició i estarem encantats de rebre les vostres aportacions i comentaris.